Diaconie

De oorspronkelijke gedachte achter de diaconie is de hulp aan leden in financiële nood. In vroeger tijden richtte de hulp zich met name op zieken, armen, wezen en weduwen. In de Armenwet van 1854 staat hulp van kerken en particulieren nog centraal. De invoering van de Algemene Bijstandswet in 1965 maakt hier een einde aan. Barmhartigheid, naastenliefde of liefdadigheid werd vanaf die tijd het recht op een bestaansminimum.

Omdat het niet of nauwelijks meer voor komt dat leden van de gemeente een beroep doen op de diaconie, worden ieder jaar door de diaconiecommissie aan aantal projecten aangewezen waaraan een bijdrage wordt overgemaakt. Getracht wordt daar die organisaties voor te vinden die in de regel geen bijdrage op andere wijze ontvangen. Daarnaast stelt ook de Remonstrantse Broederschap een aantal doelen vast waar de plaatselijke gemeente aan deelneemt.

De diaconie verkrijgt haar geldmiddelen via collectes die worden gehouden tijdens de wekelijkse kerkdienst. Daarnaast ontvangt de diaconie giften.

De Postbankrekening van de Diaconie is NL43 INGB 0000 6621 44 ten name van de Diaconie Remonstrantse Gemeente Delft te Pijnacker.

Leden:
mw. Maud Zweers-Römer
dhr Jan Noort

Voor meer informatie: info@remonstrantendelft.nl
Comments