Dopen

De doop is het teken dat je wordt opgenomen in de christelijke kerk. 
Er bestaat dus geen remonstrantse doop, rooms-katholieke doop of evangelische doop.  
Kerken erkennen elkaars doop en  van "overdopen" is geen sprake wanneer je toetreedt tot een ander kerkgenootschap en je als kind of volwassene al gedoopt bent. 
Het kan zijn dat u een kerk zoekt omdat u gedoopt wilt worden of uw kind wilt laten dopen. 
Dit is mogelijk in een remonstrantse gemeente. 
Remonstranten kennen de kinderdoop en de volwassenendoop. 
Een kind dat gedoopt wordt is daarmee niet automatisch lid van de Remonstrantse Broederschap geworden. 
Het lidmaatschap van een geloofsgemeenschap houdt voor remonstranten een keuze in, die alleen door een volwassene gedaan kan worden. 
Het kind heeft er recht op die keuze later zelf te maken. 
De doop is niet alleen een familieaangelegenheid, het is ook een zaak van de geloofsgemeenschap. 
Deze staat achter de dopeling of de ouders en hun kind en stelt zich mede verantwoordelijk voor zijn of haar toekomst.
Omdat de doop de verbondenheid uitdrukt met de christelijke geloofsgemeenschap vinden remonstranten het belangrijk dat de doop plaats vindt in de zondagse kerkdienst, zodat de gemeenschap waarvan de dopeling deel uitmaakt ook aanwezig is. 
Soms wordt hiervan afgeweken. 
Sommige remonstrantse gemeenten kennen speciale zondagen waarop gedoopt wordt, andere gemeenten maken hierover afspraken met de dopeling of ouders.
 
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de Remonstrantse gemeente Delft om geïnformeerd te worden over de wijze waarop de doop wordt voorbereid  en om te weten te komen op welke zondagen een doop plaats kan vinden. 
Aan de doop zijn in principe geen kosten verbonden.  
Het is het feest waarop de dopeling de eregast is.
Comments