De Remonstrantse Belijdenis van 1940

Wij geloven in de heilige, almachtige God, 
onze Schepper en Heer, 
wiens wijsheid ondoorgrondelijk is, 
wiens oordeel gaat over alles. 
Hij is rechtvaardig en barmhartig, 
onze Hemelse Vader, 
die allen in Zijn liefde wil opnemen; 
de Bron van alle goed.

Wij geloven in Jezus Christus, 
Beeltenis van Gods heilig Wezen 
en Openbaring Zijner Genade.

Voor allen is Hij gekomen 
en voor allen is Hij gestorven. 
Hij brengt ons Gods eeuwige liefde nabij, 
die vergeeft en verzoent. 
Hij roept ons tot arbeid en strijd 
in het overwinnend teken van het Kruis, 
en is voor mens en gemeenschap 
de Weg, de Waarheid en het Leven.

Wij geloven in Gods Heilige Geest, 
die onze harten ontsluit voor de Waarheid 
en bezielend zich in ons uitstort, 
zodat wij in de vrijheid des Geestes 
en in de liefde jegens elkander 
ons verenigen in verering 
en in heilige dienst van God.

Wij geloven in de Gemeenschap der Heiligen, 
waarin de Kerk van Christus gegrond is, 
die één is in alle verscheidenheid. 
Als getuige van Christus op aarde 
heeft de Kerk de heilige opdracht 
het Evangelie te verkondigen 
en de zielen te leiden 
op de eeuwige weg.

Wij geloven in het Koninkrijk Gods, 
dat is en dat zal komen 
door Gods wil en kracht.

Dit Koninkrijk breekt door 
waar Christus heerst in de harten, 
en het komt in zijn volheid 
als Christus heeft overwonnen. 
Dan zal God in Zijn eeuwige glorie 
voor immer zijn: Alles in allen.

Hem zij de lof en de eer 
in tijd en eeuwigheid.

Amen.
Comments